Cybercrime and Its Changing Nature

Cybercrime and Its Changing Nature

Technology has integrated nations and the world has become a global village. The economy of most nations in the world is accessible through the aid of electronics via the internet. Since the electronic market is opened to everybody (which also includes eavesdroppers and criminals), false pretense finds fertile ground in […]

Read More
इन्टरनेटमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता

इन्टरनेटमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता

कुनै पनि समाज कति लोकतान्त्रिक छ भनेर मापन गर्ने आधारभूत मापदण्डहरुमध्येको प्रमुख मापदण्ड हो त्यस कुनै समाजका सदस्यहरुको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता को प्रत्याभूति । विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता को अभ्यासमा पछिल्लो कालमा सूचना तथा संचार प्रविधि, अझ भन्ने हो भने इन्टरनेटको विकासले ठूलो योगदान पु¥याएको छ । सीमा विहिन […]

Read More